Splošni pogoji uporabe

 

Definicije

1. člen.
Storitev Naroči se! je storitev s funkcionalnostmi, ki so opredeljene na spletni strani www.naroci.se. (v nadaljevanju storitev)

Ponudnik storitve Naroči se! je podjetje Kreativne ideje d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, Slovenija. Podjetje Kreativne ideje d.o.o. je davčni zavezanec z identifikacijsko številko za DDV SI47711531, matično številko 3298566000 in številko transakcijskega računa SI56 1010 0004 4617 182 (Banka Koper d.d.) E-naslov ponudnika (za ugovore, pripombe, zahtevke in izjave) je info@naroci.se. (v nadaljevanju ponudnik)

Naročnik storitve Naroči se! je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko spletne strani www.naroci.se ali na drug način sklenila naročniško razmerje za uporabo storitve. (v nadaljevanju naročnik)

Uporabnik storitve Naroči se! je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitev. (v nadaljevanju uporabnik)

Stranka je vsak naročnik ali uporabnik storitve Naroči se! (v nadaljevanju stranka)

Pogoji uporabe storitve Naroči se!

2. člen
Za uporabo storitve Naroči se! se je potrebno registrirati. Uporabnik ob registraciji vnese resnične in pravilne podatke in potrdi, da se strinja s temi splošnimi pogoji. Ob prvem vpisu mora biti uporabnik star 15 ali več let. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo.

3. člen
Za sklenitev naročniškega razmerja mora imeti naročnik že veljavno uporabniško ime za najem storitve, ki jo pridobi z registracijo na spletni strani www.naroci.se.

Za vsak vstop v spletno aplikacijo na spletnem naslovu www.naroci.se/app mora naročnik vpisati svoje uporabniško ime in geslo, ki ju pridobi z registracijo. Ponudbo za podaljšanje najema posreduje ponudnik na administrativni e-mail naročnika. Po plačilu ponudnik posreduje naročniku račun po e-mailu. V primeru, da naročnik želi prejeti originalno
potrdilo o plačilu računa po pošti, naj obvesti ponudnika na podporo@naroci.se

4. člen
Vsak uporabnik, ki se registrira na www.naroci.se in sprejme te splošne pogoje, dovoljuje uporabo in obdelavo danih osebnih podatkov za namen delovanja sistema, pošiljanje elektronske pošte v skladu z 10. členom teh pogojev. Ponudnik storitve se zavezuje te podatke uporabiti le v namen, za katerega so bili pridobljeni. V primeru, da uporabnik svojega uporabniškega profila nepretrgoma ne bo uporabljal 1 leto, si ponudnik pridržuje pravico, da uporabnikove podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, izbriše iz evidence aktivnih uporabnikov. Iz evidence bodo izbrisani tudi osebni podatki uporabnikov, ki bodo izrecno zahtevali njihov izbris. Ponudnik jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavca osebnih podatkov na strani Naroči se! je družba Kreativne ideje d.o.o. Plese 9a, 9000 Murska Sobota. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja sistema ali ko bo šlo za posredovanje pristojnim organom in bo za to obstajala zakonska podlaga. Upravljavci storitve Naroči se! ne prevzemajo odgovornosti za nastalo škodo ob morebitnem vdoru tretje osebe v bazo zbranih podatkov.


Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

5. člen
Storitev Naroči se! opredeljujejo naslednji, za vse stranke zavezujoči, Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitve Naroči se! (v nadaljevanju splošni pogoji). Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev in da jih v celoti sprejema. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani www.naroci.se naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Če pri zagotavljanju storitev ponudnik za naročnika obdeluje osebne podatke, se sprejem teh splošnih pogojev šteje za sklenitev pisne pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov, v skladu z zahtevami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Sestavni del teh splošnih pogojev so ponudnikovi ceniki storitev, ki so objavljeni na spletni strani www.naroci.se (v nadaljevanju cenik). Stranka s sprejemom splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjena s cenikom. Cenik se lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletni strani.

6. člen
Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe določil splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila strankam. Za datum spremembe se šteje objava na strani www.naroci.se . Če v 15 dneh po objavi sprememb stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja. Cene in komercialni pogoji

7. člen
Cenik paketov za uporabo storitve Naroči se! je objavljen na spletni strani www.naroci.se, je vedno ažuren in kot tak veljaven za vse nove kot tudi stare stranke, ki podaljšajo najem. Za uporabo storitve Naroči se! je potrebno predplačilo za določeno obdobje. Ponudnik si pridržuje pravico spremembe cen za ponujene storitve. Uporabnikom, ki imajo plačano storitev v naprej, zaradi spremembe cen ne bo potrebno doplačilo do izteka plačanega paketa.

Plačila najema storitve se izvajajo za mesečno, tri mesečno, šest mesečno ali za enoletno obdobje, odvisno od želje posameznika in od pogojev paketa. Po izteku plačilnega obdobja se obveznosti za nadaljevanje uporabe storitve zopet plačajo v naprej.

Izdan račun je potrebno poravnati v 8 dneh od dneva izdaje. V kolikor to ne bo izvedeno, bo stranka prejela elektronsko pošto, v kateri bo opozorjena na neizpolnjene obveze. Nov rok za poravnavo je kratek (8 dni) in v primeru, da obveznosti še vedno niso poravnave, stranki onemogočimo uporabo storitve Naroči se!
Po izteku plačilnega obdobja se najem storitve podaljša za enako plačilno obdobje. V kolikor stranka ne želi podaljšati najema ali želi samo zmanjšati oz. spremeniti plačilno obdobje, nas mora o nameri obvestiti vsaj 8 dni pred iztekom plačilnega obdobja, po možnosti že ob prvem avtomatskem opomniku, ki ga prejme. V nasprotnem primeru je stranka dolžna poravnati znesek, ki je predviden za plačilno obdobje.

Če stranka zakupi paket za 6 mesecev ali za eno leto in se odloči spremeniti paket še preden poteče zakupljeno obdobje, se neporabljeni del obračuna kot dobropis. V primeru, da je dobropis večji od izbranega paketa, stranka kontaktira ponudnika storitve Naroči se!. Pri paketih, ki so zakupljeni za 1 mesec, ni možnosti dobropisa.

8. člen
Vse cene v cenikih oziroma na spletni strani so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo zakonsko predpisani davek na dodano vrednost (DDV) po stopnji 20 %.


Skrb za uporabnika

9. člen
Ponudnik ima za potrebe uporabnikov stalno odprt e-poštni predal podpora@naroci.se V delovnem času telefonske podpore se uporabnik lahko obrača tudi telefonsko na ponudnikovo tehnično osebje. Telefonsko številko tehničnega osebja ponudnik objavi na ustrezen način.

10. člen
Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvijo Naroči se!, na e-pošto naročnika za ves čas uporabe storitve.


Vzdrževalna dela

11. člen
Ponudnik bo občasno, najpogosteje v nočnem času oz. po lastni presoji, opravljal nujne postopke za nemoteno delovanje paketov storitve in bo v skladu s tem opravljal razumno nujna vzdrževalna dela. Ponudnik bo glede vzdrževalnih del poskusil predhodno obvestiti naročnika po elektronski pošti, prekinitve pa bodo objavljene tudi na spletni strani ponudnika, razen v primeru okoliščin, na katere ponudnik nima vpliva.


Pravice in obveznosti ponudnika

12. člen
Storitev Naroči se! je odvisna od splošnega delovanja omrežja internet. Ponudnik storitve bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.


Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost uporabnika

13. člen
Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

  • ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
  • ravnanja tretjih oseb;
  • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.


Pravna obvestila, ki so del spletnega mesta, ki ga za stranko izdela ponudnik, služijo izključno kot primer oziroma kot pomoč stranki pri oblikovanju besedila pravnih obvestil. Ponudnik poziva stranke, da to besedilo ustrezno predelajo, tako da bo ustrezalo njihovim konkretnim potrebam in namenu spletnega mesta. Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva ali garancije za pravilnost tega besedila; odgovornost ponudnika za kakršnikoli škodo zaradi tega besedila je izključena. V vsakem primeru je odgovornost ponudnika omejena na znesek, ki ga je stranka plačala ali bi ga bila morala plačati ponudniku v zadnjem letu pred nastankom škodnega dogodka. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem. Naročnik je sam odgovoren za izdelavo rezervnih kopij svojih podatkov na strežniku.
Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžna povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.


Varstvo osebnih podatkov

14. člen
Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.
Ponudnik naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani. Ponudnik hrani osebne podatke za obdobje, določeno z zakonom.


Reševanje sporov

15. člen
Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno. Za morebitne spore, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno stvarno sodišče v Murski Soboti.


Končne določbe

16. člen
Ponudnik in stranka se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in stranka spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika. Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o
mednarodnem zasebnem pravu in postopku. Splošni pogoji poslovanja imajo značaj pogodbe. Ponudnik lahko v skladu s trenutnim stanjem in v skladu s svojo poslovno politiko spreminja splošne pogoje, o čemer mora predhodno seznaniti uporabnika. Za ustrezno seznanitev se šteje tudi objava povezave do splošnih pogojev na www.naroci.se


Kreativne ideje d.o.o.
Murska Sobota, 13.12.2012

Splošni pogoji - pdf